Verhuur:

Verhuur is alleen mogelijk op de volgende momenten:

- Maandag t/m donderdag overdag en avonds

- Vrijdag tot 16:00

- Weekends vanaf zaterdag 18:00 t/m zondag 22:00

- In de schoolvakanties

 

De verhuur van het groepshuis geschiedt voorts onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

De huurder mag van de ruimten op de begane grond in het groepshuis gebruik maken, met uitzondering van de kasten en bergruimten. De zolderruimten zijn niet bestemd voor verhuur.

Spelmateriaal en overige materialen vallen buiten de verhuur. In het gebouw zijn tafels, stoelen en banken aanwezig. Er kan gebruik worden gemaakt van de keuken inclusief gasstel, koelkasten, koffiezetapparaat en overige keukengerij. Voor drink en eetgerei dient huurder zelf te zorgen.

Het terrein om het groepshuis en het tegelpad naar het groepshuis toe mogen niet worden bereden met auto's in verband met beschadigingen en verzakkingen.

De huurprijs welke de huurder aan de Stichting SaWaLey verschuldigd is voor het gebruik van het groepshuis voor de genoemde periode bedraagt € ... In deze huurprijs zijn begrepen de kosten van water, verwarming en elektriciteit. Van de huurder wordt verwacht dat hiermee zuinig wordt omgegaan.

Ter verzekering van de juiste nakoming van de aan deze verhuur verbonden voorwaarden en bepalingen,dient huurder een waarborgsom te betalen van € ...

De huurder dient aan de Stichting de verschuldigde bijdrage, inclusief de waarborgsom, te betalen door overmaking van het bedrag op onze bankrekening (deze ontvangt u bij het versturen van de opmaat gemaakte huurvoorwaarden).

Op het moment dat u de sleutel inlevert bij ondergetekende of de door ons aangewezen contact persoon wordt de waarborgsom van € ... binnen 30 dagen op u rekening teruggestort. Indien blijkt dat de gestelde voorwaarden zijn nagekomen en er geen schade te verrekenen valt. Indien de voorwaarden niet worden nageleefd, dan vervalt de gehele waarborgsom aan de Stichting SaWaLey. Dit laatste geldt ook indien door huurder een dusdanige (ge­luids)overlast (zie ook voorwaarde 14) wordt veroorzaakt dat tussenkomst van de politie noodzake­lijk is. Ook eventuele schoonmaakkosten worden van de waarborgsom afgetrokken. Over gedeeltelijke of geen teruggave van de waarborgsom wordt huurder mededeling gedaan door het bestuur van de Stichting SaWaLey. Hierover is geen correspondentie mogelijk. Indien de waarborgsom niet toereikend is, kan huurder nog een rekening verwachten die terstond moet worden betaald.

Tegen betaling van het huurbedrag en de waarborgsom worden de sleutels van het groepshuis afgegeven door de beheerder of diens plaatsvervanger. Na afloop van de huurperiode moeten de sleutels weer worden ingeleverd bij genoemde beheerder of diens plaatsvervanger. Het verdient aanbeveling om tijdig telefonisch contact met de beheerder op te nemen zodat met hem het tijdstip kan worden afgesproken voor het ophalen en weer terug brengen van de sleutel.

De beheerder en/of andere bestuursleden van de stichting SaWaLey hebben ten allen tijde toegang tot het gebouw. Hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.

De huurder zorgt zelf voor koffie, thee en/of andere consumpties. Het gebouw mag geen horecafunctie vervullen. Er mag geen entree van de bezoekers worden geheven en voor het verstrekken van consumpties mag geen vergoeding worden gevraagd. Feesten dienen in besloten kring plaats te vinden. Huurder dient zelf te zorgen voor hand-, vaat- en/of theedoeken.

De huurder ziet erop toe en is verantwoordelijk voor de leden van zijn/haar gezelschap geen overlast voor de buurt/omwonenden veroorzaken (bijv. gejoel of getoeter bij vertrek).

Voor het houden van een kampvuur en het gebruik van de open haard in het midden gedeelte van het groepshuis is vooraf toestemming nodig van de beheerder of een ander lid van het bestuur van de Stichting SaWaLey. Huurder dient zelf voor stookhout te zorgen. Aan het einde van de verhuur dient het vuur goed te worden geblust en dient de as in een stalen emmer of bak (zelf te regelen!) te worden afgevoerd. Bij het verlaten van het gebouw en terrein dient de huurder te controleren dat het vuur uit is. Huurder is aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit nalatigheid.

Voor het plaatsen van tapinstallaties, licht- en/of geluidsinstallaties, apparatuur, toestellen of anderszins dient eerst overleg plaats te vinden met de beheerder of een lid van het bestuur van de Stichting SaWaLey.

De huurder ziet er op toe en is er verantwoordelijk voor dat uzelf , diens leden of een derde c.q. derden die door of vanwege de huurder in het groepshuis verblijven, geen overlast voor de buurt / omwonenden veroorzaken (bijv. muziek, getoeter bij vertrek). U moet rekening houden met de geluidsvoorschriften van het besluit Horeca-,Sport en recreatie inrichtingen waarin staat vermeld dat het equivalente geluidsniveau niet meer mag bedragen dan 45 dB. Deze geluidsnorm komt overeen met afspelen van achtergrond muziek binnenshuis. Buiten is het verboden om muziek te maken d.m.v. muziek instrumenten en/of geluidsapparatuur. Bij overtreding van de geluidsvoorschriften besluit Horeca-,Sport en recreatie waarbij de gemeente en/of de politie is betrokken, wordt door de verhuurder deze huurovereenkomst met onmiddellijke ingang stopgezet. Alle kosten en eventuele boete welke voortvloeien uit bovenstaande zullen op u worden verhaald.

De gebruikte ruimten dienen na gebruik schoon te worden achtergelaten (vegers, etc. staan in de schoonmaakkast naast het toilet). Bij het verlaten van het gebouw dient huurder zich ervan overtuigd te hebben dat de lichten zijn gedoofd, de luiken dicht en afgesloten zijn en het gebouw en hek zijn afgesloten. Indien gebruik wordt gemaakt van het grasveld rond het groepshuis, dient ook dit na afloop van de huurperiode door de huurder schoon te worden achter gelaten.

Door de huurder aangebrachte beschadigingen moeten zo snel mogelijk aan de beheerder of een lid van het bestuur van de Stichting SaWaLey worden gemeld. Beschadigingen worden voor rekening van de huurder hersteld. Er mag niet aan het gebouw of bijgebouwen gespijkerd, geschroefd of geverfd worden. Er mogen geen veranderingen worden aangebracht op het terrein (niet graven) of aan installaties, verlichting, beplanting of materialen van de Stichting Sawaley en/of de Scouting­groep De Esdoorn.

Indien door de huurder bij ingebruikneming van het gebouw beschadigingen en/of vernielin­gen worden geconstateerd, is het gewenst deze te melden aan de beheerder of een lid van het bestuur van de stichting SaWaLey. Het gebouw mag tijdens en na de huur niet onbeheerd open blijven staan.

Alle apparatuur, materialen, etc. die huurder heeft meegebracht dienen bij oplevering en/of het inleveren van de sleutel verwijderd en meegenomen te zijn (of in overleg met de beheerder achtergelaten). Voor zoekgeraakte of achtergelaten eigendommen is de Stichting SaWaLey niet aansprakelijk.

Na afloop van de verhuur kan de beheerder of een lid van het bestuur van de stichting SaWaLey de huurder verzoeken aanwezig te zijn bij het controleren van het gebouw, terrein en inventaris op mogelijke beschadigingen. De huurder kan dit ook van de beheerder of een vertegenwoordiger van het SaWaLey bestuur verlangen. Wordt op het moment van de controle afval van de huurder aangetroffen dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht zoals opgenomen onder 16 van deze voorwaarden. Deze kosten en eventuele schoonmaak­kosten volgens tarieven van een schoonmaakbedrijf, worden zoals aangegeven onder nummer 7 op de waarborgsom ingehouden. Als u het gebouw schoon achterlaat, treft de volgende huurder het gebouw ook weer schoon aan!

Het is de huurder niet toegestaan het gebouw c.a. tijdens de huurperiode aan anderen (derden) te verhuren.

Bij annulering wordt € 100,- kosten in rekening gebracht, a.g.v. administratie kosten en gemiste inkomsten. Indien de Stichting SaWaLey het groepshuis alsnog in dezelfde periode aan derden kan verhuren wordt u alsnog de annuleringskosten terugbetaald.

Mocht het groepshuis wegens omstandigheden, die het bestuur van de Stichting SaWaLey redelijkerwijs niet aan te rekenen vallen, op de datum van huur niet beschikbaar zijn voor verhuur, dan is het bestuur van de Stichting SaWaLey niet aansprakelijk voor de gevolgen voor de huurder daarvan.

De Stichting SaWaLey noch de Scoutinggroep De Esdoorn kunnen aansprakelijk worden gesteld voor tijdens de huurperiode aan eigendommen van huurder en/of diens gasten toegebrachte schade/beschadigingen, vernielingen, etc.

Het SaWaLey gebouw en terrein is geheel rookvrij. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen locatie.

Voorwaarde Brandweer Leeuwarden: De vluchtroutes dienen over een minimale breedte van 1,5 meter geheel vrij te worden gehouden van obstakels. Tevens dient (bij eventuele overnachting) er tussen verschillende rijen bedden een looppad van minimaal 1,5 meter vrij te worden gehouden.

Voor de goede orde delen wij u nog mee dat er voor de Esdoornstraat aan de kant van het groepshuis een parkeerverbod geldt.